Shinji Kyutetsu » Characters

Character Portrait: Shinji Kyutetsu He is an athletic smart 15 year old with ash blonde hair he is friendly
cron