Twitch10 » Characters

Character Portrait: Zaan'Shiro nar Mareh Quarian Sniper, Belongs to no Ship. Frail.